Reglementen

Voor de Beroepsopleiding Advocaten, inclusief de daarin af te leggen toetsen, is de volgende regelgeving relevant:
  • Advocatenwet
  • Verordening op de advocatuur
  • Examenreglement
  • Opleidingsreglement (idem)

Verordening op de advocatuur
Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur en de Verordening op de advocatuur in werking getreden. De Wet positie en toezicht advocatuur wijzigt de Advocatenwet. De verordening op de advocatuur en de regeling op de advocatuur zijn het resultaat van een herziening van de bestaande regels waar de orde van advocaten eind 2012 mee is gestart. Bij de herziening zijn de bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA samengevoegd tot een verordening op de advocatuur. Hierin zijn ook de regels opgenomen die voorheen waren opgenomen in de Stageverordening 2012. Alle regelingen en reglementen, met uitzondering van de gedragsregels, zijn in herziene vorm samengevoegd in de regeling op de advocatuur. U vindt de regelgeving die geldt per 01-01-2015 hier

De herziening heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht. Door de wijziging van de Advocatenwet en het vervallen van artikelen 9d Advocatenwet (waarin was bepaald dat het Curatorium toezicht houdt op de opleiding en het examen) en 9e Advocatenwet (waarin was bepaald dat een belanghebbende tegen een beslissing, genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 9c Advocatenwet, administratief beroep kan instellen bij het Curatorium) is het Curatorium vervallen. Per 1 januari 2015 staat er voor toetsuitslagen bezwaar open bij de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten en kan beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter.

Opleidingsreglement en examenreglement
Volgens artikel 3.14 lid 1 en lid 2 verordening op de advocatuur stelt de algemene raad een opleidingsreglement en een examenreglement vast.

Opleidingsreglement
In het opleidingsreglement zijn de inhoud van de Beroepsopleiding Advocaten, de cursusonderdelen, de omvang ervan en de opleidingsmaatregelen opgenomen. De eindtermen, de exameneisen en het curriculum van de Beroepsopleiding Advocaten zijn daaronder begrepen.

Het opleidingsreglement oktober 2015 vindt u hier.

Examenreglement
Het examenreglement oktober 2015 vindt u op de pagina Examenreglement onder Toetsing.

Reglement bescherming persoonsgegevens
Het Reglement bescherming persoonsgegevens Beroepsopleiding Advocaten vindt u hier.

Oude regelgeving (vóór 1 oktober 2015)
Opleidingsreglement 2013 
Opleidingsreglement 2015
Examenreglement 2013
Examenreglement 2015

 

Delen FacebookTwitterLinkedin