Toetskansen, toetsgelegenheden en toetsverzoeken

Toetsen
Aan de Beroepsopleiding Advocaten is een examen verbonden dat bestaat uit meerdere toetsen en daarnaast vakken waarvoor geen toets wordt afgenomen. De vakken major, minor, twee grote keuzevakken, jaarrekeninglezen en beroepsattitude en – ethiek worden afgesloten met een (digitale) toets.

De stagiaire wordt toegelaten tot de toets, indien is voldaan aan de onderwijsverplichtingen. Per vak kan ten hoogste drie maal een toets worden afgelegd.

In hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (‘Voda’), de beleidsregel onderwijs en toetsen, het opleidingsreglement en het examenreglement zijn de regels over de opleiding en toetsen te vinden. Zie de website van de Nederlandse orde van advocaten: http://regelgeving.advocatenorde.nl/

Eerste en tweede toetskans
Ingevolge artikel 3.19 lid 4 Voda neemt de stagiaire deel aan de eerste toetsgelegenheid van het vak nadat het onderwijs is gevolgd.

Indien de toets niet is gehaald, neemt de stagiaire deel aan de eerstvolgende toetsgelegenheid die wordt geboden. Dit is de tweede toetskans, zijnde de eerste herkansing. De stagiaire wordt hiervoor automatisch ingepland na de eerste toetsgelegenheid en dient deze herkansingstoets verplicht op de ingeplande datum af te leggen.

Indien de stagiaire niet deelneemt aan de voor hem geldende toetsgelegenheid, wordt de toets als niet behaald beschouwd ingevolge artikel 3.19 lid 7 Voda.

Derde toetskans
Indien de herkansingstoetskans niet is gehaald, wordt de stagiaire automatisch ingepland voor de eerstvolgende toetsgelegenheid (de derde toetskans).

Het is niet verplicht om de eerstvolgende toetsgelegenheid te benutten voor het afleggen van de derde toetskans. Indien de stagiaire niet aan die toets wil deelnemen, kan hij zich tot vier weken voor de toetsdatum afmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hij wordt dan ingepland voor de daaropvolgende toetsgelegenheid. De stagiaire dient bij het plannen van de derde toetskans rekening te houden met zijn stagetermijn (artikel 8c lid 3 en artikel 9b lid 2 Advocatenwet).

Hardheidsclausule: behoud toetskans bij overmacht
Op de eerste en tweede toetskans is de hardheidsclausule van artikel 3.19 lid 9 Voda van toepassing.

Als de stagiaire door overmacht niet kan deelnemen aan de toets, kan hij tot uiterlijk vier weken na de toetsgelegenheid (datum) een verzoek tot behoud van toetskans indienen door het mailen van het ingevulde formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omdat bij de derde toetskans niet geldt dat de eerstvolgende toetsgelegenheid moet worden gebruikt om de toets af te leggen, is de hardheidsclausule van 3.19 lid 9 Voda daarop niet van toepassing.

Hardheidclausule: vierde toetskans
Indien ook de derde toetskans niet is gehaald, kan de stagiaire ingevolge artikel 3.19 lid 6 jo lid 9 Voda de algemene raad verzoeken hem een vierde toetskans toe te kennen. Het negende lid bepaalt dat de algemene raad kan afwijken van het zesde lid waarin staat dat de stagiaire ten hoogste drie maal een toets par vak (onderdeel) kan afleggen. De stagiaire dient bij een beroep op deze hardheidsclausule aan te tonen dat toepassing van het zesde lid leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
De algemene raad gaat zeer restrictief om met de toepassing van de hardheidsclausule van artikel 3.19 lid 6 jo lid 9 Voda. De stagiaire dient onder meer aan te tonen dat er geen reële mogelijkheid is geweest om de toetskans te maken, noch om een beroep te doen op de hardheidsclausule inzake behoud toetskans. Zie de website van de Nederlandse orde van advocaten: https://www.advocatenorde.nl/opleiding/beroepsopleiding-advocaten

Kosten en planning
De kosten voor herkansingen bedragen € 100,- per toets. De toetsdatums worden zodra zij bekend zijn in de weekroosters opgenomen. Toetsen worden in beginsel twee keer per jaar aangeboden.

Verzoeken met betrekking tot wijze van afleggen van de toets
Indien de stagiaire een functiebeperking heeft, kan hij bij de examencommissie een verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de toetskans(en) op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen (verlenging van de standaardduur van de toets, gebruik van hulpmiddelen en/of aanpassing van de toetsvorm). Het verzoek, ondersteund door een medische verklaring, kan tot uiterlijk vier weken voor de toetsgelegenheid worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terme de grâce
Nadat een stagiaire is geschrapt van het tableau op grond van artikel 8c lid 3 Advocatenwet, kan de algemene raad de stagiaire desgevraagd binnen twee jaar na de schrapping ten hoogste twee maal toelaten tot een toetsgelegenheid. Voorwaarde daarvoor is dat het onderwijs is gevolgd en dat nog niet alle toetskansen zijn benut. Artikel 3.22 lid 2 onder b Voda bepaalt dat het verzoek slechts wordt ingewilligd indien de afwijzing naar het oordeel van de algemene raad zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Zie de website van de Nederlandse orde van advocaten: https://www.advocatenorde.nl/opleiding/beroepsopleiding-advocaten


Delen FacebookTwitterLinkedin